standaardprocedure

Hoewel Rockview niet alleen een laboratorium is, maar juist een expertisebureau dat zelf bemonstert, onderzoek doet en adviseert, kunnen (per post of koerier) monsters worden aangeleverd met een onderzoeksvraag waarbij een eigen bemonstering niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld; “Is deze natuursteen wel of geen zandsteen?”, of “Wat is de gesteentekundige naam van deze steen?”. Omdat dergelijke onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord op basis van petrografisch onderzoek volgens Europese normen, is hier sprake van een standaardprocedure, die Rockview nauwkeurig volgt.

Ook materiaaltechnische onderzoeksbureaus die zelf geen petrografisch onderzoek kunnen uitvoeren kunnen dit onderzoek aan Rockview uitbesteden en de monsters daarvan aanleveren. Veelal gaat het hierbij over een specifieke diagnose, bijvoorbeeld of er wel of geen microscopische bewijzen aanwezig zijn voor bijvoorbeeld ASR in de aangeleverde betonmonsters.

Niet alleen onderzoeksbureaus kunnen petrografisch onderzoek uitbesteden, maar ook bijvoorbeeld aannemers. Zij kunnen zelf genomen monsters baksteen en mortel uit metselwerk bij Rockview aanleveren met de vraag “wat is de gebruiksklasse van deze baksteen?”, of “Wat is de samenstelling van deze mortel?”. Het antwoord op deze vragen helpt hen bij het zoeken naar compatibele materialen.

uitbesteed door onderzoeksbureau

uitbesteed door aannemer, architect of leverancier

onderzoeksvraag?

representatief?

Zowel in het eerste geval (zandsteen?) als in het tweede (ASR?) en derde (gebruiksklasse?; samenstelling?) heeft het petrografische onderzoek louter betrekking op de aangeleverde monsters. Deze zijn immers niet in een ruimere onderzoeksvraag door Rockview zelf genomen, zodat er geen verband kan en mag worden gelegd tussen de aard van de aangeleverde monsters en de onderzoeksvraag die bij het uitbestedende bureau of de aannemer wel (zijdelings?) bekend is. Ook kan niets gezegd worden over enige representativiteit van de aangeleverde monsters.

Desondanks onderzoekt Rockview – met voornoemde beperkingen van de reikwijdte van het resultaat – dus ook aangeleverde monsters.

stel een vraag