restauratie

monumenten

historische mortelsamenstelling

gebruiksklasse historische baksteen

Het werkterrein van Rockview met betrekking tot metselwerk beperkt zich tot “oud werk”: de restauratie van historische objecten, veelal (rijks)monumenten. Vrijwel nooit nieuwbouw.

Omdat in geval van de restauratie van historische objecten bij partiële of volledige vervanging van voegwerk en van inboetingen uitgegaan wordt van mortels en bakstenen die compatibel zijn met de historische materialen, wordt altijd de samenstelling van de historische metsel- en voegmortel, als ook de gebruiksklasse (= “hardheid”) van de baksteen bepaald middels petrografisch (= microscopisch) onderzoek.

Het hiervoor benodigde monstermateriaal wordt door ons zelf bemonsterd. Hierbij wordt rekening gehouden met de bouwhistorie van het object, omdat in verschillende bouwfasen verschillende mortels en bakstenen gebruikt (kunnen) zijn.

In geval van vermoede of zichtbare problemen ten gevolge van een (eventuele) vocht en zoutbelasting wordt tevens een vocht- en zoutonderzoek uitgevoerd.

vocht- en zoutbelasting

waterindringing

Het is voor het restauratieadvies tevens noodzakelijk te weten of een buitengevel wel of niet is gehydrofobeerd. Teneinde hierover in eerste instantie een indicatieve indruk te verkrijgen worden delen van de desbetreffende gevel met behulp van een spuitfles met water bespoten. Wanneer de waterindringing nauwkeuriger moet worden bepaald, wordt hiervoor een beperkt of uitgebreid onderzoek gedaan met gebruikmaking van de buis van Karsten.

gehydrofobeerd?

bouwhistorie

Op basis van de opname van de staat van het metselwerk en alle onderzoeksresultaten wordt de samenstelling geadviseerd van de voeg- en metselmortel(s) en de gebruiksklasse van de inboet-bakstenen.

 

Wanneer uit het onderzoek is gebleken dat voor verschillende bouwfasen verschillende materialen voor het metselwerk zijn gebruikt, heeft dit advies betrekking op iedere afzonderlijke bouwfase. Het komt ook vaak voor dat voor verschillende bouwfasen (ongeveer) dezelfde materialen zijn gebruikt. In dat geval omvat het advies mortelrecepturen en gebruiksklassen voor bakstenen voor alle bouwfasen van het object.

Een bijzondere categorie objecten waarvan de samenstelling van mortel en bouwstenen wordt bepaald zijn van archeologische aard, zoals restanten van nederzettingen, verdedigingswerken, beerputten en bijvoorbeeld Romeinse bouwsels, waaronder waterwerken, zoals golfbrekers en haven bij Caesarea (Israël).

stel een vraag

advies restauratiemortel(s) en – baksteen

archeologische bouwsels