Als vanzelfsprekend bevat iedere rapportage de volgende onderwerpen: doelstelling, fasering van het onderzoek, methoden en technieken, de resultaten en de daarop gebaseerde conclusies en aanbevelingen.

Hierbij streeft Rockview naar een zo duidelijk mogelijk leesbaar document, voorzien van illustratieve (micro)foto’s en grafische weergaven van o.a. de bemonsteringslocaties.

Het rapport moet bij voorkeur een zo éénduidig mogelijk antwoord geven op de doelstelling van het onderzoek, zonder direct een vervolgonderzoek te moeten aanbevelen. Daarvoor heeft immers de voorbereidingsfase gediend. Wanneer de resultaten en tevens de conclusies daartoe toch aanleiding geven, wordt dit kortgesloten met opdrachtgever en wordt gezocht naar een passend vervolg.

stel een vraag

inhoud

antwoord